Make your own free website on Tripod.com
Съгласно чл. 15 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд /ЗЗБУТ (ДВ 124/1997, посл. изм. 25/2001) всички юридически и физически лица, които самостоятелно наемат работници или служители по трудово правоотношение, както и лица, които за своя сметка работят сами или в съдружие с други при откриване на предприятия, както и при промяна на дейността и технологиите, декларират в съответната областна инспекция по труда местонахождението, вида и характера на производствената дейност, броя на работниците, условията на труд, рисковите фактори и взетите мерки, които гарантират недопускането на аварии и злополуки. Образец на Декларацията е показан в Приложение. Главното, което трябва да знаете като работодател е, че Вие сте изцяло отговорен за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд във Вашата фирма и всички разходи за това са за Ваша сметка (чл. 14 и чл. 16, ал. 3 от ЗЗБУТ).
Тази отговорност ще намери израз във Вашата политика за безопасност и здраве при работа, разработена на база извършена Оценка на риска в предприятието (фирмата). Това е изискване на чл. 16 ЗЗБУТ. Как да стане това е указано в Наредба №5 за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска (ДВ 47/1999).
За да направите оценка на риска, Вие ще имате нужда от определени специалисти. Такива са:
 • Специалистът или службата по безопасност и здраве, които трябва да назначите или определите, съгласно чл. 24, ал.1 от ЗЗБУТ. Функциите и задачите им са определени в Наредба №3 за функциите и задачите на длъжностните лица и на специализираните служби в предприятията за организиране изпълнението на дейностите, свързани със защита и профилактика на професионалните рискове (ДВ 91/1998).
 • Специалистите от службата по трудова медицина. Съгласно чл. 25, ал.1 Вие трябва да осигурите обслужване на своите работници и служители от такава служба. Възможностите, функциите и задачите на Службата са определени в Наредба №14 за службите по трудова медицина (ДВ 95/1998).
 • Други специалисти или външни организации.
  Кой на практика трябва да извърши оценката на риска?
  Законът не дава еднозначен отговор на този въпрос. Възможно е на практика това да се извърши от специалистите на Вашето предприятие (фирма) или да се потърсят услугите на външни експерти. Ако използвате първият вариант, то:
 • оценявайки риска сами, Вие по-добре вниквате в проблемите и се ангажирате с решаването им по начин, който е най-приемлив за Вас;
 • спестявате пари, които вместо да заплатят труда на външни специалисти, могат да се изразходват за намаляване на съществуващия риск.
  Осъществяването на Вашата фирмена политика ще бъде по-трудно и няма да постигне желаният ефект без участието на работниците и служителите.
  Естествена форма на това участие е и изискването на чл. Чл. 27 и 28 от ЗЗБУТ за изграждане на Комитети или Групи по условия на труд. Представителите в Комитетите и Групите трябва да бъдат обучени съгласно изискванията на Наредба №4 за обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията (ДВ 133/1998, изм. и доп. 85/2000).
  За да могат работниците и служителите да предпазват живота и здравето си, както и за да могат по-активно и ползотворно да участват при обсъжданията за подобряването на условията на труд, те трябва да бъдат информирани. Изискванията за предоставяне на информация са залегнали в чл. 19 от ЗЗБУТ.
  Реализирайки горното, Вие ще постигнете две основни цели:
 • ще спазите изискванията на ЗЗБУТ;
 • ще подобрите условията на труд, което освен положителен социален ефект, ще има и осезаеми икономически резултати.

  Приложение

  ДЕКЛАРАЦИЯ

  1. Наименование (инициали) на предприятието, фирмата, организацията:

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  Адрес: гр. . . . . . . . . . . . . . . ул. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  тел.: . . . . . . . . . . . . . тел. централа: . . . . . . . . . . . факс: . . . . . . . . . . . .

  Булстат

  Осигурителен номер

                     

  Данъчен номер

           

  2. Обекти, цехове, работни места извън посочения в т. 1 адрес:

  гр. . . . . . . . . . . . . . . ул. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . тел.: . . . . . . . . . . . .

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  3. Ръководител на предприятието, фирмата, организацията:

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  име презиме фамилия

  тел.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . факс: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  4. Заети лица: . . . . . . . бр.

  в т.ч.

  жени . . . . . . . бр.

  лица под 18-год. възраст . . . . . . . бр.

  лица, натоварени с домашно

  изпълнение на определени работи . . . . . . . бр.

  лица с чуждо гражданство . . . . . . . бр.

  1. Вид на осъществяваната дейност:

   промишленост

    

   транспорт

    
          

   строителство

    

   съобщения

    
          

   селско стопанство

    

   търговия

    
          

   горско стопанство

    

   непроизводствена сфера

    

   6. Елементи на условия на труд, свързани с осъществяваната дейност:

   при спазени норми при неспазени норми

   микроклимат

        
          

   работа на открито

        
          

   прахове

        
          

   токсични вещества

        
          

   шум

        
          

   вибрации

        
          

   полета и лъчения

        
          

   осветление

        
   7. Рискови фактори:

  а) произтичащи от осъществяваната работа и свързани с:

  - машини и съоръжения

   
     

  - ел. уредби над 1000 V, обслужвани от предприятието

   
     

  - средства за транспорт

   
     

  - съдове под налягане

   
     

  - повдигателни съоръжения

   
     

  - въжени линии

   
     

  - строителни скелета, подвижни платформи

   
     

  - експлозиви

   
     

  - биологично активни материали

   
     

  - други . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  б) свързани с работната среда:

  - работа под земята

   
     

  - работа във въздуха

   
     

  - работа на и под вода

   
     

  - работа във взривоопасна и пожароопасна среда

   
     

  - работа при опасност от обгазяване

   
     

  8. Предприети мерки за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд (свързани с недопускане на злополуки и аварии):

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  Дата:

  Ръководител на предприятието:

  (подпис и печат)

  Забележки:
 • Видът дейност (т. 5), наличието на елементите на условията на труд (т. 6) и рисковите фактори (т. 7) се отбелязват със знак X.
 • Когато физическото лице, респ. едноличният търговец, осъществява дейността си самостоятелно с личен труд, в т. 4 на декларацията се посочва едно заето лице.
 • При недостатъчно място на предвидените редове по т. 2 и 8 към декларацията се прилага допълнителен списък.
 • Декларацията се подава в съответната областна инспекция по труда, в чийто район е предприятието, посочено в т. 1 на декларацията.